Fúzia spoločnosti ERA a R-SYS ... viac
22.06.2016
AisWeb - 1.7.2015 spustenie trialu aplikácie ... viac
16.07.2015
Nová aplikácia pre podporu a plánovanie taktických operácií na trhu ... viac
21.06.2013
R-SYS držiteľ certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2008 ... viac
25.04.2013
Úspešná dodávka systémov pre PANSA. ... viac
25.04.2013
Inštalácia ATC informačného displeja na letisku v Hradci Králové ... viac
10.12.2012
R-MIP-DEMBOX brána pre prepojenie národných C2I systémov ... viac
15.10.2012
Nová verzia 2.0 systému riadenia a velenia C2SYS-MIS ... viac
15.10.2012
ATC displej s info o aktuálnom stave oblačnosti v riadenej oblasti ... viac
15.10.2012
Nová verzia ATC displeja (R-ADD) dostupná už aj pod OS LINUX a WINDOWS ... viac
15.10.2012
Odovzdanie systému sledovania plavidiel na vodnom diele Gabčíkovo ... viac
15.10.2012

Integrované riadiace centrum (ICC)

Integrované Riadiace Centrum (ICC) je centrálnym prvkom systému detekcie narušenia vonkajšieho perimetra R-GUARD. ICC je vybavené sofistikovaným softvérom na spracovanie dát zo senzorov a zobrazenie situácie za vonkajšou hranicou chránenej oblasti (vonkajší perimeter). Pripojený výstup prehľadových senzorov (radarov) a riadeného EO/IR kamerového systému do ICC poskytuje vysokú úroveň ochrany kontrolovanej oblasti s nízkym počtom falošných poplachov.
Softvérové vybavenie riadiaceho pracoviska umožňuje spracovanie vstupných dát z pripojených radarov v reálnom čase a ich prezentáciu na obrazovkách operátorov. Automatické alebo manuálne riadenie pripojených kamier napomáha určiť totožnosť neznámeho objektu. Užívateľ môže sledovať rýchlosť a smer pohybu narušiteľa, má k dispozícii automatické varovanie a vyhlasovanie poplachov pri vstupe narušiteľa do aktívnej ochrannej zóny.
ICC ďalej umožňuje vyhodnotenie stupňa ohrozenia narušenia priestoru, prijatie bezpečnostných opatrení a riadenie operácií zásahových jednotiek. Jeho koncepcia umožňuje, že jediný operátor je schopný riadiť celú odvetnú akciu zásahových jednotiek. Taktiež umožňuje užívateľovi definovať 4-rozmerné ochranné zóny, kde zóna je určená svojou polohou [xy], časovou platnosťou (aktívna/neaktívna) a úrovňou ochrany (kritická, vysoká a nízka). Všetky uvedené informácie sú prezentované na mapovom podklade vytvorenom z vrstiev satelitných snímok, vektorových alebo rastrových máp a objektov vytvorených užívateľom, napr. budovy, terénne prekážky a podobne.

ICC hlavné vlastnosti:
  • centrálne spracovanie dát zo senzorov
  • detekcia, zachytenie a sledovanie cieľa, rozpoznanie a klasifikácia cieľov
  • 2D/3D prezentácia dát v reálnom čase na mapovom podklade
  • vyhodnotenie hrozby, podpora rozhodovacieho procesu
  • možnosť dátového prenosu medzi centrom a zásahovými jednotkami
  • riadenie sledovania zón (užívateľský časový harmonogram aktívnych/neaktívnych zón)
  • ovládanie obrazových sledovacích systémov
  • tvorba obrazu o situácii fúziou radarových a EO/IR senzorových dát
  • prezentácia spoločného obrazu o situácii na veľkoplošnom zobrazení (1 alebo viac obrazoviek, obrazová stena)
  • záznam a prehrávanie dát, hlasovej komunikácie a videa na vyšetrovanie udalostí a školenie operátorov
Ospravedlňujeme sa, naša web stránka vyžaduje pre správnu funkčnosť zapnutý JavaScript.